SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSI NYILATOZAT

A Performia International AB, (székhely:Bergviksgatan 27, 152 50 Södertälje, Svédország, 

adószám:SE 556411799101, cégjegyzék szám: 556411-7991) részére.

Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 7-es cikkelyének és azt követő rendelkezéseknek, (továbbiakban “Rendelet“)

 1. Hozzájárulás
 1. E Személyes Adatkezelési Nyilatkozat (továbbiakban: “Hozzájárulás”) aláírásával, elismerésével vagy egyértelműen kifejezett beleegyező viselkedés (a szándék tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkretizált és egyértelmű kifejezése) tanúsításával (továbbiakban „Aláírás”) őszintén elismerem, hogy a Rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) pontjának és a Rendelet 9. cikkely 2. bekezdés a)pontjának megfelelően a Performia International AB (székhely:Bergviksgatan 27, 152 50 Södertälje, Svédország, adószám:SE 556411799101, cégjegyzék szám: 556411-7991) gazdasági társaság (továbbiakban “Performia”) aki az adatrendszer kezelője – mely rendszeren belül természetes személyek adatainak automatikus és nem automatikus adatkezelése történik – számára, a Performia érintettjeként hozzájárulok az alábbi személyes adataim feldolgozásához, kezeléséhez, karbantartásához és felhasználásához, a hozzájárulásomtól számított 5 évig: vezetéknév, keresztnév, nem, kor, e-mail cím, végzettség, szakmai tapasztalat, munkaadónál (vagy nem alkalmazotti munkaszerződés esetén hasonló jogi személynél) betöltött pozíció, egészségügyi és pszichológiai jellemzőkre vonatkozó adatok, elért munkahelyi eredmények (árbevétel, stb.), viselkedésminták, személyes jellemzők és érzelmi jellemvonások. 

 

 1. Ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elismerem és egyetértek azzal, hogy a Rendelet 44. cikkelyének és folyományainak megfelelően a Performia jogosult a fent meghatározott személyes adataim olyan országokba való továbbításához, amelyek – egyetértésben az Európai Bizottság döntésével – a személyes adataim biztonságát megfelelő szinten garantálják, a szükséges mértékben biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésnek célja megvalósulhasson. Ilyen továbbítás esetén a Performia előre, tehát a személyes adatok továbbítását megelőzően, a kliensen vagy a Performia leányvállalaton keresztül tájékoztatnia kell az érintettet a harmadik országról vagy nemzetközi szervezetről, az Európai Bizottság megfelelőséggel kapcsolatos döntésének meglétéről vagy hiányáról, vagy a vonatkozó helyes biztonsági lépésekről és jogorvoslatokról.

 

 1. Ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elismerem és egyetértek azzal, hogy a Performia a fent meghatározott személyes adataimat elérhetővé teheti és kiadhatja más jogi vagy természetes személyeknek (például azon ügyfélkörének, akikkel az érintett alkalmazotti vagy ahhoz hasonló kapcsolatban van vagy lehet, vagy gazdasági jogi vagy másfajta jogi kapcsolatban van, mely alapján tevékenységet folytat a személy számára), amely személyek az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben feldolgozhatják a személyes adataimat.

 

 1. A fent meghatározott személyes adatok kezelésének célja a teljes és részletes kép alkotása az érintett tevékenységeiről, jellemvonásairól és személyiségéről (természetéről, egészségügyi, pszichológiai és érzelmi jellemvonásairól), amely felhatalmazza a Performia ügyfeleit, akikkel az érintett kapcsolatban van, vagy lehet, amely ügyfeleknek alkalmazotti vagy hasonló jogi kapcsolat vagy üzleti kapcsolat vagy másfajta jogi kapcsolat keretein belül a személy tevékenységet végez vagy végezhet.

 

 

 • A személyes adatok kezelésének jogi alapja a Rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) pontjának és a Rendelet 9. cikkely 2. bekezdés a) pontjának megfelelő adatkezeléshez való hozzájárulás.

 

 

 1. Kijelentem, hogy ebben a megállapodásban általam szolgáltatott/közölt személyes adat igaz, és ezeket önkéntesen és térítés mentesen szolgáltattam.
 1. Az Érintett (vagyis a hozzájárulását adó személy) a Rendeletnek megfelelően tudomásul veszi, hogy

 

 1. joga, de nem kötelessége a személyes adatait a Performiának, mint adatkezelőnek megadnia,

 

 1. a személyes adatok megadása nem feltétele a megállapodások megkötésének, ennek ellenére ezen hozzájárulás keretein belül megadott személyes adatok döntési alapot szolgáltathatnak az érintettre jogkövetkezményekkel bíró döntésekhez. Viszont a személyes adatok megadása előfeltétele a Performia szolgáltatások igénybe vételének új munkalehetőség keresése esetén, még akkor is, ha ezek alapja nem alkalmazotti szerződés. A Performia szolgáltatásait nem lehet a személyes adatok megadása nélkül igénybe venni, 

 

 1. az adatkezelő adatai és elérhetőségei: Performia International AB, székhely:Bergviksgatan 27, 152 50 Södertälje, Svédország, adószám:SE 556411799101, cégjegyzék szám: 556411-7991,

 

 1. a Performia nem szándékozik az érintett személyes adatait átszállítani,

 

 1. a személyes adatok tárolásának határideje a legutolsó adatkezelési hozzájárulástól számított öt év,

 

 1. az érintettnek joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül kérvényezni a Performiától, mint adatkezelőtől, hogy hozzáférhessen a reá vonatkozó adatokhoz, és tájékoztatást kapni, hogy a Performia mikor, miként és milyen célból kezelte a személyes vagy másfajta adatait,

 

 1. joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást,

 

 1. az érintettnek joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül a Performiával indokolatlan késedelem nélkül kijavíttatni a rá vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének céljával összhangban az érintett jogosult a hiányos személyes adatok pótlására,

 

 1. joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül a Performiával indokolatlan késedelem nélkül töröltetni a rá vonatkozó személyes adatokat, különösen – de nem kizárólag – akkor, ha a személyes adatok már nem szükségesek ahhoz, amiért benyújtották vagy megszerezték azokat, vagy ha a hozzájárulást visszavonták,

 

 1. joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül a Performiával korlátoztatni a személyes adatainak kezelését, különösen – de nem kizárólag – akkor, ha az érintett a Performia által végzett személyes adatok hitelességének ellenőrzése folyamán kifogásolta a személyes adatok hibátlanságát,

 

 1. joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül informálódni a Performiától a személyes adatainak helyesbítéséről, törléséről vagy a személyes adatainak feldolgozásbeli korlátozásairól, kivéve ha ez lehetetlennek látszik vagy rendkívül sok erőfeszítést venne igénybe,

 

 1. joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül a Performiához benyújtott rá vonatkozó személyes adatokat megszerezni, mégpedig egy strukturált, általánosan használt és számítógép által olvasható formátumban, és joga van az ilyen személyes adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbítani, amennyiben ez technikailag lehetséges,

 

 1. joga van a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül, a személyes adatok kezelésre vonatkozó jogos érdek hiányában vagy jogi igény hiányában tiltakozni az ellen, hogy a Performia a személyes adatait kezelje. Ezen hiányok fennállásáig a Performia nem kezeli a személyes adatokat,

 

 1. e hozzájárulás alapján megadott személyes adatok feldolgozása automatikusan is megtörténhet,

 

 1. joga van ahhoz, hogy jogkövetkezményekkel rendelkező döntést – melyet az adatkezelés befolyásol, vagy melyre az jelentős hatással van – ne lehessen kizárólag automatikus adatfeldolgozás és profilalkotás alapján meghozni, hanem ilyen esetben a kérdés emberi vizsgálata szükséges,

 

 1. joga van eljárást kezdeményezni, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal megállapíthassa, hogy a személyes adatainak kezelése során az alanyi jogok sérültek-e, vagy a Rendelet, illetve a nemzeti adatvédelmi szabályok sérültek-e. E formanyomtatványt a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság teheti közzé,

 

 1. amennyiben nem teljesen cselekvőképes, a jogait egy törvényes képviselő gyakorolhatja,

 

 1. ha az érintett személy elhunyt, a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint a jogait egy közeli hozzátartozó gyakorolhatja,

 

 1. a Performia, a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül, nem kényszerítheti ki vagy szerezheti meg az érintett hozzájárulását azáltal, hogy szerződéses kapcsolat, szolgáltatás, javak vagy törvény által előírt kötezettségek megtagadásával fenyegetőzik,

 

 1. az érintett minden, a kliensen vagy Performia leányvállalaton keresztül a Performiához elektronikus formában benyújtott kérvénye elektronikus formátumban kerül megválaszolásra, kivéve ha a kérvényező kifejezetten más formátumban kéri az információt. Amennyiben az érintett más formátumot igényel, a válasz formátumáról a Performia jogosult dönteni, legalább a válaszadás erejéig,

 

 1. az érintett minden adatkérése térítésmentes, kivéve ezzel ellentétes állítás esetén. Ha az érintett személy kérése nyilvánvalóan alaptalan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – nem helyénvaló, akkor a Performia az adminisztrációs költségek fedezésére egy megfelelő nagyságú díj megfizetését kérheti, különben elutasítja a kérelem végrehajtását,

 

 1. Az érintett (vagyis a hozzájárulását adó személy) jogában áll a Performiától írásos formában kérvényezni:

 

 1. egy általánosan érthető formában kapott tájékoztatót a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről, beleértve: az adatkezelést végző azonosító adatait, tájékoztatást a szükséges személyes adatok önkéntes vagy kötelező biztosításával kapcsolatban; harmadik felekkel kapcsolatban, amennyiben egyértelmű vagy előre látható, hogy számukra a személyes adatok hozzáférhetőek lesznek; a megosztás formája, ha a személyes adatok megosztásra kerülnek; a fogadó felek köre, amennyiben egyértelmű vagy előre látható, hogy számukra a személyes adatok hozzáférhetőek lesznek; harmadik országok, amennyiben előre látható vagy kilátásba helyezhető, hogy a személyes adatok továbbítása ezen országokba fog történni, 

 

 1. egy általánosan érthető formában kapott tájékoztatót arról, hogy a Performia az adatkezeléshez pontosan milyen forrásból szerezte a személyes adatokat.

Kelt: …………………………………, ………………….

_________________________

Az Érintett aláírása